NR2variant.png

Harju Maja Kinnisvara pakub järgnevaid haldamise toiminguid


HALDAMINE

 • kinnisvaraobjekti haldamise ja majandamise vastuvõtmine/üleandmine
 • kinnisvara omaniku vajaduste ja kinnisvaraobjekti tehnilise seisundi uuringud
 • majanduskava koostamine, elluviimise korraldamine, täitmise jalgimine ja analüüs
 • kõikide vajalike lepingute sõlmimise korraldamine, täitmise järelvalve ja analüüs
 • kinnisvaraobjekti kasutamise kodukorra kehtestamine ja selle alusel kasutajate tegevuse koordineerimine
 • kinnisvaraobjekti kaasomanike üldkogude ettevalmistamine ja kokkukutsumine
 • kinnisvaraobjekti kogu dokumentatsiooni korrashoid
 • ühistu liikmete ja majaelanike registrite pidamine
 • kinnistu ja hoone toimiku ja passi koostamine
 • hooldusraamatu koostamine
 • laekumiste jälgimine ja arvestuse pidamine võlgnevuse üle
 • raamatupidamise korraldamine
 • omaniku juriidilise ja tehnilise nõustamise korraldamine
 • kinnisvaraobjekti kindlustuse korraldamine
 • laenude nõustamise korraldamine


  FINANTSARVESTUS 
 • Tulu- ja kulu aruandluse koostamine
 • elanikele kommunaal-, hooldus-, haldus- ja remondikulude arvete igakuine edastamine
 • maksete laekumise üle järelvalve teostamine
 • veetarbimise aruandluse koostamine
 • regulaarne aruandlus Maksuametile ja Statistikaametile
 • arveldused hankijatega 
 • majandusaasta aruande koostamine
 • kommunaalteenuste (vesi, küte, elekter jms.) kulumõõtjate üldnäitude edastamine
 • võlgnike maksuvõlgade arvestamine


  TEHNOHOOLDUSE KORRALDAMINE
 • hoone põhitarindite ja sisseruumides tehtav tarindite tehnohooldus
 • küttesusteemi tehnohooldus
 • veevarustuse tehnohooldus
 • kanalisatsioonisüsteemi tehnohooldus
 • ventilatsioonisüsteemi tehnohooldus
 • fonosüsteemide tehnohooldus
 • liftide tehnohooldus
 • elektripaigaldise käidukorraldamine ja käit


  HEAKORRATÖÖDE KORRALDAMINE
 • kinnistu välisterritooriumi korrashoid
 • haljasalade heakord
 • ehituste välispiirete ja tarindite puhastamine
 • sisseruumide koristus
 • jätmekäitlus
 • kahjurite ja näriliste tõrje
 • lippude heiskamine


  REMONDITÖÖDE KORRALDAMINE
 • projekteerimine
 • ekspertiisid
 • ehitustööd (katuste, fassaadide, vuukide, rõdude, sillutusribade, trepikodade jne. remont)
 • keskonnatehnika (küttesüsteem, veevarustus, kanalisatsioonisüsteem) remont
 • elektritööd


  ÕIGUSABI
 • võlgade tagasinõudmine
 • juristi osalemine läbirääkimistel, esindamine ametiasutustes


  MUUD TEENUSED
 • korteriühistute asutamine
 • korteriühistute majandustegevuse korraldamine